Polityka ochrony prywatności

Niniejsza polityka ochrony prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych użytkowników strony internetowej pod adresem: www.odjazdowaloteriapeopay.pl („Witryna”). Użytkownicy mogą za pośrednictwem Witryny uzyskać informacje na temat Loterii promocyjnej pod nazwą „Odjazdowa loteria PeoPay” („Loteria”) oraz skorzystać z formularza kontaktowego.

Niniejsza polityka ochrony prywatności zawiera postanowienia dotyczące danych osobowych użytkowników Witryny oraz danych osobowych uczestników Loterii i laureatów Loterii, którym zostało przyznane prawo do nagrody oraz osób wnoszących reklamacje do Loterii, a także osób składających zapytania poprzez formularz kontaktowy dostępny w Witrynie, jak i osób wnoszących reklamacje w związku z działaniem Witryny.

Informacje zawarte w Witrynie są sprawdzane pod kątem poprawności. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Witryny jak i w niniejszej polityce.

IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest usługodawcą świadczącym na rzecz użytkowników usługę drogą elektroniczną polegającą na udostępnieniu treści Witryny oraz umożliwieniu korzystania z jej funkcjonalności.

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uczestników Loterii, jak i użytkowników Witryny zbieranych za pośrednictwem Witryny oraz osób składających zapytania poprzez formularz kontaktowy dostępny w Witrynie („Użytkownicy”) jest IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-954) przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000013098, NIP: 5251022800 („IQ Marketing”). IQ Marketing będzie dalej zwany „Administratorem”.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Z Administratorem można się kontaktować pod adresem ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954, Warszawa z dopiskiem “dane osobowe” lub pod adresem e-mail: abi@iq-marketing.pl.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

IQ Marketing wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: abi@iq-marketing.pl.

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY

Dane osobowe Użytkowników Witryny są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Witryny. Dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Witrynę, operacyjności Witryny, wypełnieniem formularza kontaktowego, wypełnieniem formularza laureata w Loterii. W tym ostatnim przypadku Użytkownik winien zapoznać się z dokumentem regulaminu Loterii dostępnym u Organizatora oraz w Witrynie.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Użytkowników Witryny przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny, t. j. wyświetlenia zawartości Witryny, w celu utrzymania sesji na niniejszej Witrynie, zapewnienia bezpieczeństwa, w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, a także w celach analitycznych i statystycznych. Dane Użytkowników Witryny podawane za pośrednictwem skrzynki kontaktowej przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą przetwarzania danych w celach analitycznych i statystycznych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez Google Analytics, jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na analizowaniu ruchu i zachowań Użytkowników Witryny i tworzeniu na tej podstawie opracowań statystycznych, aby optymalizować użyteczność Witryny (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  Dane osobowe są przetwarzane:
 1. w celu wykonania umowy (o świadczeniu usług drogą elektroniczną), której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: „RODO”). Usługi powyższe (świadczone w ramach umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) są nieodpłatne, ich świadczenie rozpoczyna się w chwili, w której Użytkownik odwiedza Witrynę i w zależności, z jakich funkcjonalności Witryny korzysta, obejmują: przeglądanie treści udostępnianych w Witrynie (w tym w jej wszystkich podstronach), wysłanie zapytania przez skrzynkę kontaktową dostępną w Witrynie. W/w usługi w zakresie ograniczonym danym etapem trwania Loterii określonym regulaminem Loterii mogą być świadczone do upływu 6 miesięcy od dnia zakończenia Loterii;
 2. w celach analitycznych i statystycznych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez Google Analytics, jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na analizowaniu ruchu i zachowań Użytkowników Witryny i tworzeniu na tej podstawie opracowań statystycznych, aby optymalizować użyteczność Witryny (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora oraz rozpatrzenia reklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie złożone w ramach dostępnej w Witrynie skrzynki kontaktowej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który polega na umożliwieniu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie i niepozostawianie złożonego zapytania bez odpowiedzi.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH I PRZEKAZANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane osobowe Użytkowników Witryny mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z dostarczaniem treści i funkcjonalności Witryny, w tym organom uprawnionym z mocy przepisów prawa.

Dane Użytkowników zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics zostaną powierzone spółkom z grupy Google (Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA). W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot w związku z tymi funkcjonalnościami, należy zapoznać się z polityką prywatności Google znajdującą się pod następującym adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Dane osobowe w powyższych przypadkach mogą być przekazywane do państw trzecich (odbiorcom w państwach trzecich). Z informacji pozyskanych od wskazanych powyżej podmiotów wynika, że dane mogą być przekazywane do państw trzecich, w przypadku których zachodzi brak stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony, jednak w takich przypadkach, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia wynikające ze standardowych klauzul umownych zgodnych z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679; w takich przypadkach kopie ww. zabezpieczeń można uzyskać na wniosek od podmiotu, do którego dane są przekazywane.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Dane Użytkownika zbierane w związku z przeglądaniem Witryny przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie z tabelą stosowania plików cookies (zamieszczoną poniżej), jednak nie dłużej niż do czasu wyczyszczenia zawartości plików cookies w przeglądarce, z której usług Użytkownik korzysta. Dane Użytkowników są zbierane i analizowane z wykorzystaniem cookies, w tym narzędzia Google Analytics i są przetwarzane do momentu zmiany ustawień polegającej na rezygnacji z umożliwienia zbierania danych z wykorzystaniem cookies.

Dane osób korzystających ze skrzynki kontaktowej będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a następnie przez miesiąc od momentu nadesłania ostatniej wiadomości, w celu zachowania ciągłości korespondencji.

Dane osobowe osób składających reklamację w związku z funkcjonowaniem Witryny przetwarzane są do czasu rozpatrzenia reklamacji i powiadomienia o wyniku jej rozpatrzenia. Po upływie tego okresu dane mogą być przetwarzane dalej w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości obrony przed roszczeniami, do upływu okresu przedawnienia.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

  Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje:
 1. prawo dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo żądania ich sprostowania (poprawiania),
 3. prawo żądania ich usunięcia,
 4. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania,
 5. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub umowy, osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo do przenoszenia danych;
 6. w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub przez stronę trzecią, osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzać dane osobowe na podstawie zgody, osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 8. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA CZY PODANIE DANYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM/UMOWNYM ORAZ KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Witryny, rozpatrzenia reklamacji lub uzyskania odpowiedzi na złożone zapytanie.

Dane Użytkowników Witryny nie podlegają profilowaniu.

PRZEGLĄDANIE WITRYNY I PODSTRON

Przeglądanie Witryny wiąże się z koniecznością ujawnienia nam adresu IP oraz danych osobowych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez Witrynę na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Na ich podstawie możliwe jest m. in. określenie kraju oraz operatora telekomunikacyjnego, za pośrednictwem, którego dany Użytkownik łączy się z Witryną. Dane pozyskiwane przez Witrynę to: adres IP Użytkownika, informacje o komputerze i połączeniu, typ przeglądarki i jej wersja, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny, a także dane demograficzne. Witryna pobiera część danych, o których mowa powyżej z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics.

BEZPIECZEŃSTWO GROMADZONYCH DANYCH

Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem Witryny przechowywane są na bezpiecznym serwerze a dostęp do danych ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Środki zabezpieczenia danych są dostosowane do wymagań.

REKLAMACJE, PYTANIA I WSPARCIE TECHNICZNE

W celu uzyskania informacji dotyczących świadczonych usług lub wsparcia technicznego dla Użytkowników, Użytkownik może wysłać zapytanie bezpośrednio do obsługi zajmującej się wsparciem technicznym poprzez uzupełnienie formularza kontaktowego, zamieszczonego w Witrynie. Odpowiedź na zapytanie zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zapytaniu. Zapytania Użytkowników będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora.

Reklamacje dotyczące świadczenia usługi drogą elektroniczną można zgłaszać na piśmie na adres Administratora (ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954, Warszawa) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: reklamacje@odjazdowaloteriapeopay.pl. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź na reklamacje zostanie przesłana na adres podany w pisemnej reklamacji lub na adres elektroniczny wskazany w reklamacji złożonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Reklamacje dot. przebiegu Loterii mogą być składane wyłącznie w formie wskazanej w Regulaminie w § 6 regulaminu Loterii.

PLIKI COOKIES

Niektóre z elementów Witryny mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to małe pliki zapisywane w przeglądarce Użytkownika. Umożliwiają przechowywanie dodatkowych danych związanych wyłącznie z Użytkownikiem. Pliki takie umożliwiają zidentyfikowanie Użytkownika, pozwalają na dostosowywanie strony pod Użytkownika, a także przyspieszają niektóre operacje. Pliki cookies mogą być zapisywane jedynie na czas odwiedzin strony (sesja) lub przez konkretny, z góry określony czas. Witryna korzysta z następujących plików cookies:

Nazwa pliku cookie Używany Termin wygaśnięcia Opis i zastosowanie
pliki cookies techniczne
SESSION_66F6181BKoniec sesjiPrzechowuje informację o identyfikatorze sesji przypisanym do danego użytkownika.
LANG_CODE2 lata
ACCEPT_COOKIES_REDIRECTKoniec sesjiPozwala na przekierowanie użytkownika na właściwą podstronę, gdy ten zaakceptuje komunikat o ciasteczkach.
ACCEPT_NEW_COOKIES_POLICYKoniec sesjiPrzechowuje informację o zaakceptowaniu przez użytkownika warunków przetwarzania ciasteczek po 25.05.2018.
REMEMBER_IS_181 rokPrzechowuje informacje o ukończeniu 18 roku życia
CONFIRM_TECHNICAL_COOKIESKoniec sesjiPrzechowuje potwierdzenie możliwości umieszczania ciasteczek, które są konieczne do utrzymania elementów technicznych strony związanych z interakcją pomiędzy użytkownikiem, a stroną internetową. Nie dotyczą przetwarzania danych osobowych, a jedynie elementów realizujących zachowanie odpowiednich warunków technicznych.
CONFIRM_ANALYTICS_COOKIESKoniec sesjiPrzechowuje potwierdzenie możliwości umieszczania ciasteczek wykorzystywanych do analizy ilościowej i jakościowej ruchu internetowego na stronie internetowej (np. Google Analytics).
CONFIRM_SOCIAL_MEDIA_COOKIESKoniec sesjiPrzechowuje potwierdzenie mozliwości umieszczania ciasteczek wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe.
CONFIRM_MONITORING_COOKIESKoniec sesjiPrzechowuje potwierdzenie możliwości umieszczania ciasteczek wykorzystywanych w celu zapisania, na przykład, historii interakcji osoby, której dane dotyczą z reklamami, danych demograficznych zebranych odnośnie do danej osoby, której dane dotyczą, lokalizacji osoby, której dane dotyczą itp.
pliki cookies analityczne
_ga2 lataGromadzi informacje o sposobie korzystania z witryny w celach analitycznych – nie zbiera danych osobowych.
_gat1 minutaOgranicza gromadzenie danych, jeżeli na jednej stronie otrzymano zbyt wiele żądań użytkowników. Niektóre żądania użytkowników są blokowane, a wyniki wyświetlane – nie zbiera danych osobowych.
_gid24 godzinyGromadzi informacje o pojedynczej wizycie użytkownika na stronie – nie zbiera danych osobowych.


W każdej chwili Użytkownik może ograniczyć Administratorowi dostęp do plików cookies. W tym celu Użytkownik powinien zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Administrator zastrzega, że zmiana ustawień może doprowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Witryny na urządzeniu, z którego Użytkownik będzie aktualnie korzystać, a w skrajnych przypadkach nawet do całkowitego uniemożliwienia korzystania ze Witryny.

Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki wyłączyć obsługę plików cookies. Najczęściej odpowiednia opcja znajduje się w zakładce prywatność lub ustawienia danego programu. Poniżej znajdują się informacje, jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 1. dla Mozilla Firefox pod adresem:
  https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 2. dla Internet Explorer pod adresem:
  http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
 3. dla przeglądarki Microsoft Edge pod adresem:
  https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
 4. dla przeglądarki Google Chrome pod adresem:
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 5. dla przeglądarki Opera pod adresem:
  https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/
 6. dla przeglądarki Safari pod adresem:
  https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Zmiana ustawień polegająca na rezygnacji z umożliwienia zbierania danych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics nie powinna w żadnym stopniu ograniczyć możliwości korzystania z Witryny.